Arabuluculuk

 

                                  

Ülkemizde Arabuluculuk  “Zorunlu Arabuluculuk” ve “İhtiyari Arabuluculuk” olarak ikiye ayrılmaktadır.

 

ZORUNLU ARABULUCULUK: 01.01.2018 tarihi itibarı ile, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile birlikte bazı davalarda mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak kabul edilecektir. Diğer bir ifadeyle bu tür işçi-işveren uyuşmazlıklarında mahkeme öncelikli olarak arabulucuya başvurmuş olma koşulunu arayacaktır. Çalışan tarafından talep edilebilecek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, eşitliğe aykırılık tazminatı, sendikal tazminat, mobbing tazminatı, ücret, prim, ikramiye, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ve benzeri işçilik alacaklarının söz konusu olması halinde dava açılmadan önce arabulucuya gidilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

 

İHTİYARİ ARABULUCULUK: Tarafların bir arabulucuya gitme zorunluluğu olmadığı halde, uyuşmazlığın çözümü için arabulucuya başvurma tercihinde bulunmasıdır. Bu kapsamda taraflar üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri uyuşmazlıklarla ilgili olarak arabulucuya başvurabilirler. Ticaret ve Sigorta Hukukuna ilişkin her tür dava, Maddi-Manevi tazminat davaları, Miras mal paylaşımı, Tenkis davası, Muris Muvazaası davaları, Boşanmada mal paylaşımı, Katkı ve katılma alacağı davaları, boşanma davası kesinleştikten sonra açılacak maddi-manevi tazminat davaları, İş kazası nedeniyle oluşan maddi-manevi tazminat ,Destekten yoksun kalma tazminatları, Gayrimenkul ile ilgili olarak Müdehalenin men’i, Şüfa (Ön alım), İzale-i Şüyu (Ortaklığın giderilmesi) , Mirastan mal kaçırma , Usulsüz Tasarruf gibi nedenlerle açılabilecek Tapu iptali ve tescil davaları, Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve Gayrimenkul Satış vaadi ile ilgili davalar arabuluculuğa elverişlidir.

 

Bu kapsamda İzmir’de bulunan Deler Hukuk ve Arabuluculuk Ofisimizde, Arabulucular Sicili’ne kayıtlı Arabulucu Hidayet Aylin Deler tarafından arabuluculuk hizmeti verilmekte olup, gerek  “Zorunlu Arabuluculuk”, gerekse “İhtiyari Arabuluculuk” alanında bulunan uyuşmazlıkların dostane bir şekilde çözümünde yetkilidir.