İş Kazası Olayında İzlenecek Yol Rehberi

09.12.2016
İş Kazası Olayında İzlenecek Yol Rehberi

                                             İŞ KAZASI REHBERİ

  İŞ KAZASI GERÇEKLEŞTİĞİNDE İŞÇİ VE İŞVEREN NELER YAPMALIDIR ?

İş kazaları, istenmeyen olaylardır. Bu nedenle bir çok kişi, iş kazası anında ne yapacağını bilemez ve panik hali yaşar. İşyerinde çalışanların panik ile tam olarak bilinçli olmadan hareket etmeleri yeni kazalara yol açabilir. Bu nedenle bir iş kazası meydana geldiğinde yapılması gerekenleri kısaca anlatacağız.

Deler Hukuk Ve Barış İş Güvenliği olarak birçok işkazasında bilirkişilik İş güvenliği Uzmanlığı ve hukuksal süreç takibi yaptığımızdan gördüğümüz aksaklık ve eksiklikleri bir sonraki kazalarda olmaması için aktaracağız.

Çoğu kazada, aynı işyerinde çalışanlar kazalanan arkadaşlarının yanına koşup bilinçsizce yardım etmeye çalışırlar. Bu durum başka kazalarada yok açabilir. Ortamda telaş panik ve heyecan hakim olduğundan bireyler genelde hatalı davranışlarda bulunur. Ve bu yeni kazalara yol açabilir.

Bu sebeple ilk yapılması gereken çalışmanın durdurulması ve olay yerinin güvenlik tedbirlerinin alınmasıdır.

Kazalanan kişiye ilk yardımı işletmede 10 kişiden fazla çalışan var ise zorunlu bununması gereken ilkyardım sertifikalı görevli yapmalıdır.

Olay durumuna göre 112 aranmalıdır.

Bu durum istenmeyen bir durumdur ve yapılacaklar içtihat ve kanunlarla belirlenmiştir. Yapılması gereken eylemler belirlidir. Ve belirli süreler içerisinde yapılmalıdır.

İş Kazası Olayında Yapılması Gerekenler;

İş kazasının meydana gelmesi halinde işçi ve işveren açısından bazı yükümlülükler doğacaktır. İşverenin iş kazasının gerçekleşmesiyle birlikte doğan yükümlülükleri şu şekildedir :

  • İşverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını/meslek hastalığını en geç 2 (iki) iş günü içinde ilgili bölge müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorundadır.
  • İş kazası, bağlı olunan kolluk kuvvetlerine derhal bildirilmelidir.
  • İş kazası, SGK’ya kazadan sonraki üç iş günü içerisinde haber verilmelidir.

 

        İş Kazası Geçirdim Ne Yapmalıyım ?

 

İş kazası veya meslek hastalığı geçirmiş işçiler, kaza sonrası ne yapılması gerektiğini, işlemlerin hangi süre içerisinde ve nasıl gerçekleştirileceği konusunda bilgi sahibi değildirler. İşbu nedenle bu hususta vereceğimiz bilgiler büyük önem arzetmektedir. İş kazasının meydana gelmesiyle birlikte ilk husus işçinin sağlığına yönelik tedbirlerden oluşmaktadır.

 İş kazası halinde yapılacak işlemler ;

  • İşçinin sağlığı ile ilgili gerekli işlemler yapılmalıdır
  • İş kazası bağlı olunan kolluk birimine(polis, jandarma) bildirilmelidir.
  • İşyeri kaza raporu düzenlenmelidir.
  • İşyeri kaza raporunda 2 adet tanık beyanı olmalıdır.
  • İş kazası SGK’ya bildirilir. SGK’ya bağlı müfettişler kaza mahalline gelerek olayın iş kazası olup olmadığını araştırır.
  • İş kazası Bölge Müdürlüğü’ne de bildirilir. Bölge Müdürlüğü de kendi müfettişlerini göndererek iş kazasına dair maluliyet oranlarını belirler.

 

        İş Kazası Geçiren İşçinin İş Gücü Kaybı Oranının Belirlenmesi

 

İş kazası geçiren işçi, SGK’ya başvururak iş kazası dosyasının açılmasını isteyecek ve yetkililer de gerekli başvuru evraklarının kaza geçiren işçi tarafından imzalanması ile birlikte iş kazası dosyasını açacaktır. İş kazası neticesinde tazminata hak kazanabilmek için iş gücü kaybı oranının belirlenmesi gerekmektedir. İş gücü kaybı oranı ; meslekte kazanma gücü kaybı oranı olarak da bilinir ve yüzdelik dilimler üzerinden rapor halinde sigortalıya sunulur. (Örneğin gibi) Bu raporun belirlenmesiyle birlikte sigortalı iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açmak için harekete geçebilir. Deler Hukuk iş kazası dosyalarında bu rapor olmaksızın herhangi bir tazminat davası açmamaktadır.

 

                                                  İş Kazası Geçirdim Haklarım Nelerdir ?

 

İş kazası geçiren işçi, bu kaza neticesinde işgücünü kaybetmiş olabilir. Bunun yanı sıra iş kazası geçiren işçi bir uzvunu(el, kol, bacak) kaybetmiş veya ölmüş de olabilir. Hal böyleyken işçi, iş kazası neticesinde bir hak kaybına uğramış olacak ve bu hak kaybının giderilmesi gerekecektir. Peki iş kazası geçiren işçinin hakları nelerdir ?

 

İş kazası halinde işçinin hakları şunlardır :

 

Geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi,

Ölen sigortalının hak sahiplerine ödenek bağlanması,

Ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi,

Gelir bağlanan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.

 

   İş Kazası Geçirdim İşverene Karşı Dava Açabilir Miyim ?

İş kazası geçiren işçi, işgücü kaybı oranı doğrultusunda maddi ve manevi tazminat davası açacaktır. Bunun yanı sıra işçinin iş kazası neticesinde ölmesi halinde manevi tazminat davası ölen işçinin mirasçıları davayı açma hakkına sahip olacaktır.Deler Hukuk olarak Maddi Tazminat Davaları, Manevi Tazminat Davaları takip edilmektedir.

 

                                                İşçinin iş kazası geçirmesi durumunda İşverenin yapması gerekenler

İşveren, iş kazasına uğrayan sigortalıya, kurumca işe el konuncaya kadar, durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarını yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla yapılan ve belgelere dayanan masraflarla, yol paraları belgelendirilmeleri kaydı ile Kurum tarafından işverene ödenir.

Bu yükümlerin yerine getirilmesindeki savsama ve gecikmeden dolayı sigortalının tedavi süresinin uzamasına, malul kalmasına veya malullük derecesinin artmasına sebep olan işveren, Kurumun bu yüzden uğrayacağı her türlü zararı ödemekle yükümlüdür.

İş kazası olması halinde durum  işverenleri tarafından, kazanın olduğu yerdeki

Yetkili kolluk kuvvetlerine derhâl,

SGK’ya en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilmelidir.

Aksi durumda bu sigortalıların iş kazası geçirmeleri ve belirtilen sürelerde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin SGK’ya yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği SGK’ca işverenden tahsil edilir.

Ayrıca;

İşyeri kaza raporu düzenlenir.

Şahitlerin ifadeleri alınır.

İş kazası ve meslek hastalığı bildirimi kurumca formatı belirlenen bildirim formu ile internetten yapılır

 

 İşçinin iş kazası geçirmesi durumunda yapması gerekenler;

İş kazasına uğrayan sigortalı, kazadan sonraki gün içinde işverene  veya kuruma kazayı  bildirmekle mükelleftir.

İş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla hekimin önerdiği  tedbir ve tavsiyelere uymak, zorundadır. Sigortalının hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyeye uymaması yüzünden,tedavi süresi uzarsa, malul kalır yada malullük derecesi artarsa, geçici iş göremezlik ödeneğinin veya sürekli iş göremezlik gelirinin; kendisine yüklenen kusurun raporda veya yargı kararında  belirtilen oranındaki miktar kadarı  kurum tarafından düşülür. Ancak bu oran %50 geçemez.

Kurum tarafından gerekli tedavi sigortalıya yazılı olarak bildirilmiş, sigortalı buna uymamış ise teklif edilen tedaviyi kabul edip kuruma başvuracağı  tarihe kadar sigortalıya,

– Tedavi yapılmaz,

– Geçici veya sürekli iş göremezlik geliri verilmez.

İşçinin geçirdiği iş kazası ile ilgili ileride sıkıntı yaşamaması için yapması gerekenler;

Hastanede iş kazasına maruz kaldığınıza dair sevk işlemlerinizin yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz.

İş kazanızın internetten SGK’na  bildirilip bildirilmediğini kontrol ediniz.

Tedavinizi mutlaka SSK veya devlet hastanelerinde başlatın. Gerekiyorsa başka bir kuruma SGK’nın sizi sevkini sağlayın.

Hastanede polis tarafından tutulacak tutanağa ileride sizi sıkıntıya düşürecek şeklide ifade vermeyin Örnek:işverenden şikayetçi değilim yada kazaya ben sebep oldum,benim hatamdan kaynaklandı  şeklinde ifade verirseniz ileride açılacak ceza davası takipsizlik kararı ile düşer.

SGK hastaneleri dışında başka bir yere sevk gerekli ise ve bu sevk yapılmıyorsa durumu mutlaka işvereninize bildirerek yardımcı olmasını isteyin.

 

 

Tümü